De gemeente wil de Gerarduslaan en een aantal andere straten, die samen de As van Stratum vormen, verkeersveiliger en aantrekkelijker maken. Hiervoor is een ontwerpplan gemaakt dat op 25 juni 2014 is gepresenteerd tijdens een inloopavond.

Tijdens de inloopavond hebben wij aangegeven uiterlijk begin 2015 met een definitief ontwerp te komen dat tijdens een 2e inloopavond gepresenteerd zou worden. Deze gestelde termijn hebben we niet gehaald, waarvoor we dan ook onze excuses aanbieden.
Om diverse redenen moeten wij een nieuw ontwerp maken. Dit ontwerp willen we u in mei voorleggen. Hieronder leest u waarom een nieuw ontwerp nodig is. 

Straatprofiel en de bomen St. Gerarduslaan:
Zoals toegezegd hebben we aanvullend bomenonderzoek gedaan in de St. Gerarduslaan. Ook hebben we de ondergrond van de rijbaan gedeeltelijk onderzocht. Het blijkt dat we de bomen niet kunnen behouden als we het straatprofiel verbreden en de trottoirs opnieuw aanleggen. Uit het rijbaanonderzoek blijkt dat de ondergrond zeer complex in elkaar zit. De fundering bestaat voor een groot deel uit restanten van de oude straat, waarmee de wortels onlosmakelijk verbonden zijn, wat gevolgen heeft voor de bomen bij de herinrichting van de rijbaan.
Het kappen van de bomen vinden wij op zich geen goede en duurzame oplossing.

Deze situatie stelt ons voor een dilemma omdat we zelfs met deze gerichte onderzoeken nu nog te weinig weten om te kunnen bepalen hoe we de bomen kunnen behouden. We zijn hierover meer informatie aan het inwinnen, maar hebben dat nog niet volledig in beeld.

In de brief van 10 november 2014 hebben we uitgelegd dat er verschillende meningen zijn over het straatprofiel van de St. Gerarduslaan. Om hierin een keuze te kunnen maken moeten we zeker weten wat de toekomstverwachting van de bomen is.

Financiën:
Uit een herberekening van het ontwerpplan blijkt dat er een grote financiële tegenvaller is. De kosten van de herinrichting op basis van het gepresenteerde voorlopig ontwerp zijn hoger dan voorzien, waardoor een plan dat uitgaat van een volledig nieuwe boomstructuur en volledig nieuwe bestratingsmaterialen niet gemaakt kan worden voor het beschikbare geld.

Nieuw ontwerp:
Wij moeten hierdoor een nieuw ontwerpplan maken en aan u voorleggen. Wij hebben hiervoor tot ongeveer medio april nodig. Wij streven er naar om u uiterlijk in mei een nieuw ontwerpplan voor te leggen tijdens een inloopbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunt u ons voorstel voor de As van Stratum zien, vragen stellen en uw opmerkingen op het plan geven. Belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp wordt een verkeersveilige inrichting. Daarnaast hopen we dat het binnen het budget mogelijk is om voor alle straten een gelijksoortig ontwerp te maken, zodat de As van Stratum herkenbaar wordt.

Ik hoop dat de bovenstaande uitleg u voldoende inzicht geeft in de redenen dat er een aangepast inrichtingsvoorstel moet komen. Heeft u naar aanleiding van deze wijkinfo vragen, dan kunt u contact opnemen met één van de projectmedewerkers. U kunt u contact opnemen met Léon Lurvink, projectleider, telefoonnummer (040) 238 6413 of via e-mail l.lurvink@eindhoven.nl. U kunt ook contact opnemen met gebiedscoördinator Agnes Heck op telefoonnummer (040) 238 8302 of via de e-mail a.heck@eindhoven.nl.

Hoogachtend,
W. Sikkel
hoofd afdeling Verkeer en Openbare Ruimte

Hier kunt u de orginele wijkinfo lezen